Sunday, 16th February 2020 10:43:05pm

בלוג

תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017

בתאריך 8 במאי 2018, נכנסו לתוקפן תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 (להלן – "התקנות") אשר קובעות הוראות שונות וחובות בתחום אבטחת המידע אשר חלות על מי שמנהל או מחזיק במאגר מידע ממוחשב אשר נכלל בו מידע אישי של אנשים הנוגע לאישיותם, למעמדם האישי, לצנעת אישותם, למצבם הבריאותי והכלכלי, להכשרה המקצועית שלהם, לדעות ואמונות ועוד.

מטרת התקנת התקנות היא לפרט ולקבוע את עקרונות אבטחת המידע הנוגעים לניהול ושימוש במידע אישי אשר מצוי במאגרי מידע ממוחשבים (Data Basesׂ). בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן – "החוק") שמכוחו הותקנו התקנות נקבע כי האחריות לאבטחת המידע שבמאגר המידע חלה על בעל מאגר המידע (הכוונה לארגון או לחברה או לעסק שאוסף ומעבד את המידע המצוי במאגר המידע). בתקנות הורחבה האחריות לאבטחת מידע ונקבע בהן, כי החובה ליישום התקנות חלה גם על מנהל מאגר המידע ועל מי שמחזיק במאגר (כמו למשל חברת תוכנה שמחזיקה במאגר המידע ומספקת ללקוחות שירותי תמיכה טכנית או חברה המפתחת מערכות מידע או כמו למשל ספק שירותי ענן שמחזיק בשרתיו את מאגר המידע לצורך אספקת שירותי ענן שונים כגון מתן שירותי איחסון ושירותי גיבוי ואיחזור מידע).

התקנות מטילות חובות אבטחת מידע בהתאם לשלוש רמות אבטחה: רמת אבטחה, בסיסית, בינונית וגבוהה. סיווג רמות אבטחת המידע נקבע בתקנות בהתאם לרגישות המידע שמצוי במאגר המידע, לפעילות שנעשית במאגר ובהתאם למספר בעלי ההרשאה אשר להם יש גישה למאגר. ככל שרמת האבטחה היא גבוהה יותר התקנות מחילות חובות רבות יותר ולהיפך.

בין יתר החובות החלות על ארגונים שבבעלותם מאגרי מידע ועל מחזיקים במאגר ניתן לציין את החובה למנות ממונה על הגנת הפרטיות וממונה על אבטחת מידע. כמו כן, קיימת חובה להכין מסמך הגדרות מאגר ולאמץ מדיניות ונהלי אבטחת מידע. בנוסף, התקנות מחייבות לבצע מיפוי מערכות מידע וסקר סיכוני אבטחת מידע, לערוך בקרה על בעלי הרשאות גישה למאגר, לתעד אירועי אבטחת מידע ולדווח לרשות להגנת הפרטיות על אירועים חמורים ויש גם חובה לקבוע נהלי עבודה לקבלני מיקור חוץ העושים שימוש במאגר המידע ולחתום איתם על הסכם בכתב המתייחס ליישום חובות אבטחת המידע והגנת מידע ופרטיות.

להלן נביא המלצות שיסייעו לחברות המנהלות או מחזיקות במאגר מידע, למנהלי מחשוב ותקשורת, למנהלי בסיסי נתונים וכיוצ"ב לבחון את עמידתם בדרישות החוק והתקנות ולהיערך ליישום החובות המוטלות עליהם:

קרא עוד...

גילוי מרצון - הוראת שעה 2014 תזכורת

גילוי מרצון-הוראת שעה 2014

כחלק מעידוד נישומים, עוסקים שכירים ונושאי משרות שלא דיווחו על כל הכנסותיהם כחוק, רשות המסים פרסמה הוראת שעה חדשנית בתאריך 7.9.2014 הכוללת  נוהל זמני חדש בנושא גילוי מרצון.

במסגרת הנוהל הנישום יכול לחשוף את נכסיו והכנסותיו הנגזרים מהפעילות שלו ולשלם את המס שיקבע בהתאם לדיווח וכל זאת בתנאי שהגילוי נעשה בתום לב מבלי שינקטו הליכים פליליים נגדו.

עד כה הוגשו יותר מ 5700 בקשות שחשפו הון לא מדווח בשיעור של 20 מליארד ש"ח (!!!) והמספר הולך וגדל.

נוהל חדש זה כולל שני מסלולים לגילוי מרצון:

1-      מסלול מקוצר – גילוי על הון של עד 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת ממנו עד 500 אלף ₪. במסלול זה אפשר להגיש בקשה ועם אישורה יונפק לפונה שובר תשלום.

2-      מסלול אנונימי-  הפונה יגיש את הבקשה  בהתחלה ללא שמות ופרטים מזהים על מנת לברר את חבות המס  ובהמשך לאחר 90 ימים  ימסור הנישום את פרטיו להמשך הטיפול. הבקשה תכלול את כל מקורות ההכנסה של הנישום ושנות המס הרלבנטיות לרבות הנכסים והתחייבויות שנובעים ממקורות אלה.

קרא עוד...

שנתיים לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

שנתיים לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

  

נכון למועד פרסום מאמר זה חלפו כשנתיים מאז כניסתו לתוקף של שלב 2 (ביטול הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה שאינה דירת מגורים יחידה) לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק" ו-"תיקון 76" בהתאמה), אשר היווה רפורמה בתחום מיסוי מקרקעין. במאמר זה נבקש להביא בקצרה מספר נקודות במיסוי מקרקעין הן ביחס לשינויים שחלו מאז כניסת תיקון 76 לתוקף והן ביחס לתיקון עצמו.

ביטול המס על שבח אינפלציוני

נתחיל בבשורות טובות, התיקון האחרון לחוק - נכון למועד פרסום מאמר זה - הינו תיקון 82 שקבע מס שבח בשיעור 0% על שבח אינפלציוני שנצבר עדלביטול ההוראה בשנת 1994 לגבי דירות ישנות שנרכשו לפני  ביטול ההוראה הנ"ל . התיקון הינו תיקון מיטיב וחל רטרואקטיבית החל מיום 1.1.2014.

קרא עוד...

שירותים מקוונים ברשם הירושה

שירותים מקוונים ברשם הירושה

   בעת האחרונה עבר משרד הרשם לענייני ירושה שינוי טכנולוגי ניכר וניתן כיום להגיש בקשה מקוונת להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה בכפוף לתנאים שיפורטו להלן. לאחר שנבדק טיב ההליך ע"י משרדנו בהחלט ניתן לומר שהמדובר בדרך פעולה מהירה יותר להוצאת הצו המבוקש.

קרא עוד...