Saturday, 20th April 2019 6:07:29pm

Blog

דירות נופש, מס שבח, מס רכישה ומה שביניהם

דירות נופש, מס שבח, מס רכישה ומה שביניהם

אתחיל דווקא מהסוף, דירת נופש אינה דירת מגורים. דירת נופש אינה מהווה דירת מגורים מזכה לעניין מס שבח ומי שמוכר דירת נופש יחוב במס שבח מקרקעין מלא. הרוכש דירת נופש רוכש אינו רוכש דירת מגורים לעניין מס רכישה אלא זכות אחרת. כמובן שגם לעניין זה שני פנים והצד האחר הוא שמי שבבעלותו דירת נופש אינו נחשב כבעל דירה נוספת לעניין מס שבח ולעניין מס רכישה.

מה שנראה על פניו טריוויאלי ומובן מאליו ממש אינו כך.

פסקי דין שיצאו בתחילת השנה שעברה לעניין דירות נופש ומיסוי מכירתן ורכישתן כמו גם מקרים שהגיעו לטיפול משרדנו, הביאו אותנו לחשוב שכדאי לשפוך מעט אור על סוגיה זו. בנוסף, העלאתם התכופה של שיעורי המסים ברכישת ומכירת דירות מגורים וחוסר הוודאות מבחינה מס באשר לדירות מגורים ועצם החזקתן הופך את דירות המגורים לאפיק השקעה שכדאי להקדיש לו מחשבה במיוחד כאשר בעלות בדירת נופש (כמו כל זכות אחרת במקרקעין) אינה הופכת את בעליה למרובה דירות והמס ברכישתה הוא 6% על כל הסכום לעומת 8% ו-10% ברכישת דירת מגורים נוספת.

ישנם כמה היבטים בדירות נופש הדורשים התייחסות משפטית ובהם: דמי האחזקה השנתיים, השימוש בדירות נופש קרי, דירות נופש המשמשות למגורים על אף ייעודן להיות דירות נופש כמו בפרשת אי התכלת בהרצליה ובמיסוי דירות נופש ברכישתן ובמכירתן.

רשימה קצרה זו תתמקד במיסוי דירות הנופש במכירתן וברכישתן .

Read more ...

The E-2 Investor Visa To The U.S.

The E-2 Investor Visa To The U.S.

Ira S. Katz, The Katz Law Group P.C

The United States has entered into treaties with several countries including Israel and established the E-2 investor visa to allow businesspeople from those countries to work in the United States for a business in which people from their country have invested. (The authorization for this visa comes from the Immigration and Nationality Act atI.N.A.§ 101(a)(15)(E), 8 U.S.C. § 1101(a)(15)(E); the corresponding regulations are at8 C.F.R. § 214.2(e); 22 C.F.R. § 41.51.)

While there has been great anticipation since the signing of the treaty between Israel and the United States regarding the E-2 visa, as of the writing of this brief article, the E-2 visa has not as of yet been implemented for Israel.

Below is a general description of the E-2 visa and its applicability. Each treaty country differs in its applicable rules and implementation. 

Key Features of the E-2 Visa

Read more ...

New Voluntary Disclosure Procedure by the Israeli Tax Authority

New Voluntary Disclosure Procedure by the Israeli Tax Authority

 

 

On September 7, 2014 in continuance to the Israeli Government’s policy to fight “black” money and to increase the collection of taxes in Israel, the Israeli Tax Authority published a New Voluntary Disclosure Procedure that allows a taxpayer to report his/her non-reported income to the tax authority with the possibility to be exempt from criminal proceedings for not reporting.

 

The New Voluntary Disclosure Procedure came into force on the day of publication and will be in effect until December 31, 2016.

 

With the New Voluntary Disclosure Procedure the Tax Authority published Temporary Rules, a special temporary order, which will be in effect for a period of one year until September 6, 2015.

 

The Temporary Rules are setting forth two new optional routes:

 

  1. Anonymous Procedure
  2. Special route for small accounts
    1. Anonymous application

 

The Temporary Rules allow taxpayers to submit an application for Voluntary Disclosure on an anonymous basis.

 

According to this procedure the taxpayer submits his/her application without indicating his/her name to the Israeli Tax Authority’s criminal department. The application should include all information relevant to the disclosure, including information showing to which fiscal year the disclosure is related, the origin of the capital, the origin of the income, details as to the amount of income and a calculation of the tax to be paid. With the application the taxpayer submits all relevant documents and statements to support the information specified in his/her application.

 

Within 90 days the relevant local tax office will inspect and agree on the final tax liability. After this period with a possible extension of another 90 days the taxpayer is required to provide his/her personal details including his/her name to the Israeli Tax Authority for the purpose of completion of the voluntary disclosure. The taxpayer will reveal his identity only if the final terms are acceptable to him. If the taxpayer does not disclose his/her personal details the application for the voluntary disclosure will be dismissed.

 

Read more ...

נוהל גילוי מרצון חדש של רשות המיסים והוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון

נוהל גילוי מרצון חדש של רשות המיסים והוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון 

בהמשך למדיניות הממשלה למלחמה בהון השחור והגדלת גביית המס, פרסמה רשות המסים בתאריך 7.9.2014 את הנוהל החדש לגילוי מרצון, שמטרתו לעודד ולאפשר לנישומים לדווח על הכנסותיהם ללא היבטים פליליים.

הנוהל מתחיל מיום הפרסום ומסתיים ביום 31.12.2016.

במקביל לנוהל החדש פרסמה רשות המסים הוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון עם שני מסלולים לגילוי מרצון שאינם כלולים בנוהל.

1. אפשרות להגשת בקשה אנונימית.

2. מסלול מקוצר.

I. אפשרות להגשת בקשה אנונימית:

רשות המסים מאפשרת להגיש בקשות אנונימיות במסגרת הנוהל, לתקופה של שנה שתסתיים ביום 6.09.2015.

במסלול זה, ניתן יהיה להגיש בקשה אנונימית ללא ציון פרטי הנישום. הבקשה תוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים. על הבקשה המוגשת לכלול את כל המידע הרלוונטי לגילוי, לרבות – לאילו שנות מס מתייחס הגילוי, מקור ההון, מקור ההכנסה, פירוט סכום ההכנסה וחישוב אומדן המס. לבקשה יצורפו המסמכים ואסמכתאות לאימות הנתונים.

בשלב זה, תופנה הבקשה לגורם האזרחי המטפל, אשר בתוך 90 יום מקבלתה יבחן את חבות המס הנובעת מהבקשה.

בתום 90 בימים על מגיש הפניה האנונימית למסור את פרטיו להמשך הטיפול באופן גלוי. בחר המבקש שלא לחשוף את פרטיו, תידחה הבקשה.

II. מסלול מקוצר:

במסלול זה תוגש הבקשה לגילוי לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים בצירוף דוחות מתקנים לשנות הגילוי.

במידה וסך ההון הכלול בבקשה אינו עולה על סך של 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת במס אינה עולה על 0.5 מיליון ₪, ובלבד שהבקשה עומדת בתנאי נוהל החדש לגילוי מרצון, תאושר הבקשה ותועבר לגורם האזרחי הרלוונטי להנפקת שובר התשלום. עם תשלום השובר תוך 15 יום יסתיים הטיפול בפנייה ללא הליכים פליליים.

Read more ...