Sunday, 16th February 2020 11:48:32pm

Blog

סוף חוזה שכירות בעו"ד תחילה


א.    

חוזה שכירות בדיירות בלתי מוגנת הינו מסוג החוזים הנפוצים ביותר בישראל. רבים וטובים מאתנו ולא יהיה מופרז לומר, כמעט כולנו, שכרנו דירה והיינו צד להסכם שכירות.

חוזה שכירות דירה אמור על פניו להיות חוזה פשוט וקל להבנה ונוסחים לחוזה כנ"ל ניתן למצוא בחנויות סטימצקי.

פעמים רבות, צדדים להסכם שכירות, מתוך רצון לחסוך בעלויות, מעדיפים לוותר על שירותיו של עו"ד ולערוך את ההסכם ואת ההתקשרות בעצמם. לעתים, הדבר עלול להיות להם לרועץ ולעלות להם ביוקר שכן מעבר לתקופת השכירות והתשלומים, שגם לגביהם יש כאלו הנופלים במלכודות, יש פן נוסף וחשוב להסכם שכירות והוא בטוחות.

Read more ...

רכישת נכס מקרקעין בברלין גרמניה

מרשם המקרקעין

כל נכסי המקרקעין בגרמניה רשומים במרשם המקרקעין. מרשם המקרקעין מנוהל בגרמניה על ידי בית המשפט המקומי ולא קיים גוף כדוגמת מינהל מקרקעי ישראל. מרשם המקרקעין מכיל נתונים על נכס המקרקעין כפי שיפורטו להלן:

  • מיקום מדויק של הנכס על פי מפת קדסטר.
  • גודל הנכס.
  • בעלות בנכס.
  • שעבודים הרשומים על הזכויות בנכס.

נכס בגרמניה – בין אם מדובר בדירת מגורים ובין אם מדובר במגרש ריק או במגרש שעליו בנוי מבנה – הופך להיות נכס סחיר מרגע שהנכס נרשם במרשם המקרקעין והוענק לו מספר משלו בפנקס רישום המקרקעין. לעיתים ניתן למצוא בדף אחד בפנקס רישום המקרקעין כמה מספרים של נכסים. במקרה כזה, כל מספר שמופיע בדף מייצג נכס סחיר אחד. באמצעות מפת קדסטר אליה מפנה מרשם המקרקעין, ניתן לאמת האם הנכס הנרכש על ידי קונה פלוני הוא הנכס שאכן קונה פלוני התכוון לקנות.

Read more ...

חוזה מסחרי בינלאומי בכתב או בעל פה?

 

במאמר קצר זה, נבחן מדוע חשוב לערוך חוזה בינלאומי בכתב ולא בעל פה.

התקשרות בחוזה מסחרי בינלאומי היא בין שני צדדים שמקום מושבו של כל אחד מהם נמצא במדינה אחרת. בשל השוני במקום מושבם של הצדדים מתעוררות בעיות משפטיות הנובעות בין היתר, מכך שבכל מדינה מערכת חוקים משלה אשר אליה כפוף החוזה שערכו ביניהם הצדדים. שוני זה בין הדינים בכל מדינה הופך את ההתקשרות החוזית בין הצדדים לפחות ברורה וודאית. את חוסר הוודאות ניתן כמובן לפתור, בין היתר, על ידי קביעת כללים אחידים ברורים וידועים מראש אליהם יהיה כפוף החוזה.

קביעת הכללים רצוי שתיעשה בחוזה כתוב ולא בעל פה אשר נוסח על ידי עורך דין שהוכשר לעריכת חוזים בינלאומיים. חשוב להיות ער לעובדה שגם במישור הבינלאומי התחייבויות שנעשות בעל פה עשויות לחייב את הצדדים ולהוות חוזה לכל דבר ועניין.

Read more ...