Sunday, 16th February 2020 11:38:14pm

Blog

נוהל גילוי מרצון חדש של רשות המיסים והוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון

נוהל גילוי מרצון חדש של רשות המיסים והוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון 

בהמשך למדיניות הממשלה למלחמה בהון השחור והגדלת גביית המס, פרסמה רשות המסים בתאריך 7.9.2014 את הנוהל החדש לגילוי מרצון, שמטרתו לעודד ולאפשר לנישומים לדווח על הכנסותיהם ללא היבטים פליליים.

הנוהל מתחיל מיום הפרסום ומסתיים ביום 31.12.2016.

במקביל לנוהל החדש פרסמה רשות המסים הוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון עם שני מסלולים לגילוי מרצון שאינם כלולים בנוהל.

1. אפשרות להגשת בקשה אנונימית.

2. מסלול מקוצר.

I. אפשרות להגשת בקשה אנונימית:

רשות המסים מאפשרת להגיש בקשות אנונימיות במסגרת הנוהל, לתקופה של שנה שתסתיים ביום 6.09.2015.

במסלול זה, ניתן יהיה להגיש בקשה אנונימית ללא ציון פרטי הנישום. הבקשה תוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים. על הבקשה המוגשת לכלול את כל המידע הרלוונטי לגילוי, לרבות – לאילו שנות מס מתייחס הגילוי, מקור ההון, מקור ההכנסה, פירוט סכום ההכנסה וחישוב אומדן המס. לבקשה יצורפו המסמכים ואסמכתאות לאימות הנתונים.

בשלב זה, תופנה הבקשה לגורם האזרחי המטפל, אשר בתוך 90 יום מקבלתה יבחן את חבות המס הנובעת מהבקשה.

בתום 90 בימים על מגיש הפניה האנונימית למסור את פרטיו להמשך הטיפול באופן גלוי. בחר המבקש שלא לחשוף את פרטיו, תידחה הבקשה.

II. מסלול מקוצר:

במסלול זה תוגש הבקשה לגילוי לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים בצירוף דוחות מתקנים לשנות הגילוי.

במידה וסך ההון הכלול בבקשה אינו עולה על סך של 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת במס אינה עולה על 0.5 מיליון ₪, ובלבד שהבקשה עומדת בתנאי נוהל החדש לגילוי מרצון, תאושר הבקשה ותועבר לגורם האזרחי הרלוונטי להנפקת שובר התשלום. עם תשלום השובר תוך 15 יום יסתיים הטיפול בפנייה ללא הליכים פליליים.

Read more ...

הקמת חברה

יזם? יש לך רעיון? זה הזמן להתאגד ולהקים חברה

מידי שבוע אנו קוראים בעיתונים הכלכליים על חברה שנמכרה ושמייסדיה עשו אקזיט גדול, או על חברה שגייסה כספים ממשקיעים לצורך הרחבת פעילותה העסקית בחו"ל.

אז מאיפה הכל מתחיל?  יש לך רעיון למוצר שיכול לתת ערך ללקוח. פיתחת טכנולוגיה וכדי להגן עליה מפני מתחרים גם רשמת עליה פטנט. כתבת תוכנית עסקית.

מה הצעד הבא? צריך למצוא מימון ולגייס כספים ממשקיעים. צריך להתקשר עם ספקים. צריך להעסיק עובדים. צריך לשכור יועצים. צריך לשכור משרד. צריך לפתוח חשבון בנק לפעילות השוטפת. צריך להתקשר בחוזים עם לקוחות ועוד ועוד.  

איך לעשות זאת נכון? כדי שלא נמצא עצמנו קשורים באופן אישי מול סבך של חוזים אין סופי וגם משיקולים אחרים עליהם אפרט בהמשך, נקים חברה באמצעותה ננהל את כל הפעילות העסקית של המיזם.

אז מה היא בעצם חברה?   

חברה היא תאגיד. תאגיד הוא יצירה של הדין. ייחודו בכך שהדין, הפך אותו למכשיר לזכויות ולחובות הנפרדים מאלו של בעלי התאגיד. תאגיד עשוי להיות חברה, שותפות, אגודה שיתופית או עמותה.

חברה היא התאגיד הנפוץ והמוכר בחיי המסחר בעולם לניהול פעילות עסקית. יוצר החברה נקרא יזם. המסמך המכונן של החברה מכונה תקנון בו מוסדרים יחסיהם של בעלי המניות. ארבעת הפרמטרים אשר חייבים להיות כלולים בתקנון הם שם החברה, מטרות החברה, פרטים בדבר הון המניות הרשום ופרטים בדבר הגבלת האחריות (ראה סעיף 18 לחוק החברות, התשנ"ט-1999).

 

Read more ...

מס שבח לתושבי חוץ במכירת דירת מגורים מזכה לאור הרפורמה בחוק מיסוי מקרקעין

מס שבח לתושבי חוץ במכירת דירת מגורים מזכה לאור הרפורמה בחוק מיסוי מקרקעין

    

     בחיבורי הקודם סקרתי את השינויים העיקריים האחרונים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין"), באשר למס הרכישה שיחול על תושבי חוץ.

שינוי ניכר ורחב חל ביחס לעילות הפטור מתשלום מס שבח במכירת דירת מגורים מזכה. חלק מהשינויים חלים באופן שווה על תושבי ישראל ותושבי חוץ, מצד אחד (כמו גם ברכישת דירה), אך מצד שני חלקם גם יוצרים העדפה של יחידים מוכרי דירה בישראל על פני תושבי חוץ. השינויים בחוק מיסוי מקרקעין ביחס למכירת דירת מגורים מזכה נכנסו לתוקף ביום 1.1.2014.

מטרתו של חיבור קצר זה הינה להבהיר בקצרה את השינויים העיקריים שחלו במיסוי מקרקעין במכירת דירת מגורים בישראל באשר לתושבי חוץ.

 

Read more ...

הזמן בראי הליכי הגבייה

הזמן בראי הליכי הגבייה

 

מן הידועות שמרכיב הזמן בכל הקשור להליכי גבייה אצל ספקים מלקוחותיהם הקבועים [1] הינו מרכיב מרכזי. הספק מספק ללקוח סחורה באשראי ולמעשה משמש כמעין בנק שלהלקוח המעניק לו קו אשראי לצרכי רכישת כלים, חומרים, ציוד הדרושים לאותו לקוח לצרכי ביצוע עבודתו ו/או הפעלת עסקו.

בתנאי שוק רצויים מדי תחילת חודש משלם הלקוח לספק עבור הרכישות בחודש הקודם, במקרה כזה, ככל שיש קושי ללקוח לפרוע חובו, אותו קושי ייחשף אחרי חודש לכל המאוחר. גם כאן, כמובן, מדובר בבעיה עבור אותו ספק – שחומרתה תלויה כמובן בהיקפי האשראי והאובליגו, אך הקושי בגבייה מאותו לקוח נחשף לאחר חודש לכל היותר [2].

אין ספק שבתנאי תשלום הנהוגים בשוק כיום – תנאי תשלום של שוטף + 60-120 ימים הבעיה חמורה פי כמה ועלולה לגרום לנזק קשה וחמור לעתים עד כדי חדלות פירעון של אותו ספק.

אחד הגורמים המחמירים את הבעיה הוא שלאור תנאי התשלום חולף זמן רב עד שהספק מגלה שיש קושי לאותו לקוח לפרוע חובותיו וכשכבר מתגלה הבעיה הספק מוצא עצמו, פעמים רבות, מול שוקת שבורה בדמות הליכי פשיטת רגל או פירוק, נושים מובטחים או הברחת נכסים.

בעולם שבו הליכי הוצאה לפועל הופכים, חדשות לבקרים, לגונג'ל פרוע בו כל הקודם זוכה, הספק, שנודע לו כה מאוחר כי קיימת בעיה בגבייה מאותו לקוח, עלול למצוא עצמו בעמדת פיגור לעומת נושים אחרים.

Read more ...