Sunday, 16th February 2020 11:58:38pm

Blog

שירותים מקוונים ברשם הירושה

שירותים מקוונים ברשם הירושה

   בעת האחרונה עבר משרד הרשם לענייני ירושה שינוי טכנולוגי ניכר וניתן כיום להגיש בקשה מקוונת להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה בכפוף לתנאים שיפורטו להלן. לאחר שנבדק טיב ההליך ע"י משרדנו בהחלט ניתן לומר שהמדובר בדרך פעולה מהירה יותר להוצאת הצו המבוקש.

 

לשם הגשת בקשה מקוונת לצו קיום צוואה יש לוודא את קיומה והמצאותה של הצוואה המקורית בידי מגיש הבקשה (במקרה שעותק מקורי של הצוואה הופקד ברשם לענייני ירושה, העתק יספיק).

בקשה לצו ירושה (כאשר אין צוואה) ניתן להגיש בצורה מקוונת במקרים הבאים: כאשר המנוח הותיר אחריו צאצאים ובן/בת זוג, כאשר המנוח הותיר אחריו רק צאצאים או כאשר המנוח הותיר אחריו בת זוג ואין צאצאים אך הוריו בין החיים.

   הן במקרה של בקשת צו ירושה והן במקרה של בקשת צו קיום צוואה יש למלא אחר דרישות מקדמיות נוספות כגון: תעודת פטירה מקורית, הסכמת היורשים להגשת הבקשה, תשלום אגרות וכיוב'. כמו כן על הבקשה ותצהיר הנלווה לה להחתם בפני עו"ד.

   ניתן להעזר במשרדנו בהגשת בקשות מקוונות ולא מקוונות לרשם לענייני ירושה. השירות כולל את הוצאת הצו ורישומו בלשכות רישום המקרקעין ובמקומות רלבנטיים אחרים.

אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת משפטית ואין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

כל הזכויות שמורות – רוטנברג עומר, עו"ד

משרד: רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525

טל: 072-2502512; פקס: 072-2502521; נייד: 052-3984154;

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.