Saturday, 20th April 2019 6:18:54pm

Blog

החובות החלות בתחום הגנת הפרטיות ואבטחת מידע בתהליך גיוס כוח אדם למקומות עבודה

החובות החלות בתחום הגנת הפרטיות ואבטחת מידע בתהליך גיוס כוח אדם למקומות עבודה

תהליך גיוס כוח אדם באירגונים כרוך באיסוף ובעיבוד של מידע פרטי אישי ורגיש אודות מועמדים לעבודה. במידע שנאסף במהלך תהליך הגיוס ניתן למצוא נתונים כגון השכלה, הכשרה מקצועית, ניסיון תעסוקתי, תאריכי לידה, השתייכות לארגונים, חוות דעת פסיכולוגיות, תחקירים ביטחוניים, ולעיתים גם חוות דעת רפואיות, וכן פרטי קשר כגון מס' טלפון סלולארי, כתובת דואר אלקטרוני, מצב אישי ומשפחתי, תמונות פספורט ועוד. כל אלה מהווים מידע פרטי ורגיש, אשר חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן – "החוק") ותקנותיו לרבות הוראות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2007 (להלן – "התקנות"), חלים עליו.  

חשיפה למידע אישי של מועמדים/ות במסגרת תהליכי גיוס כוח אדם למי שלא מורשה לכך, העברת המידע לחברות חיצוניות (כגון חברות השמה וגיוס כ"א, מכוני איבחון המכונים לעיתים כמרכזי הערכה, חברות מיחשוב ותוכנה, ספקתיות תשתית וכיוצ"ב), שימוש במידע של מועמדים/ות שלא למטרה שלשמה נאסף (גיוס למשרה מסוימת או איבחון התאמה לתפקיד מסוים), שמירת מידע שלא לצורך, עיבוד ממוחשב של המידע שנאסף ממועמדים/ות בתהליך הגיוס, הזנת המידע, שמירתו, ניתוחו והפקתו באמצעות מערכות מידע ממוחשבות (כגון מערכות ERP) שלא לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות, חושפת את המעסיק להליכי אכיפה אזרחיים, להליכים מינהלתיים ולחיוב בתשלום קנסות ואף בפיצוי ללא הוכחת נזק, וכן פוגמת בתדמית ואמינות האירגון בעיני מועמדים/ות, ספקים, ורגולטורים ממשלתיים ופוגמת באינטרסים העסקיים של הארגון.  

להלן נביא המלצות שיסייעו למנהלי/ות משאבי אנוש, חברות השמה וספקי תוכנה ותשתית מיחשוב העוסקים/ות בתהליך גיוס עובדים בין באופן ישיר ובין כחברות חיצוניות המספקות במיקור חוץ (outsourcing) שרותים לתהליכי גיוס כוח אדם ליישם את החובות המוטלות עליהם/ן מכוח החוק והתקנות:

Read more ...

סיכום שנה בנעשה בישראל בתחום הגנת פרטיות

סיכום שנה בנעשה בתחום הגנת פרטיות (בישראל)

שנת תשע"ז הייתה מהשנים המעניינות ביותר בתחום הגנת הפרטיות. ראשית, הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, שינתה את שמה, והפכה לרשות להגנת הפרטיותPrivacy Protection Authority) ). מדובר בנקודת ציון של ממש, אשר הפכה את הרשות לרגולטור הרשמי המופקד על הגנת הפרטיות בישראל.

שנית, כחלק מהיערכות הרשות להגנת הפרטיות לכניסתן לתוקף של תקנות האיחוד האירופאי בנושא הגנת מידע, פורסמו תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017. התקנות חלות על גוף שבבעלותו מאגר מידע. התקנות קובעות חובות שעל בעל מאגר מידע ליישם בתחום אבטחת מידע כגון: החובה למנות ממונה על אבטחת מידע, החובה לקבוע הנחיות לאבטחת מידע של המאגר, חובת ביצוע סקר סיכונים, עריכת בקרה וביקורות תקופותיות, הנחיות לעבודה עם גורם חיצוני שלו ניתנת גישה למאגר המידע ועוד.  התקנות יכנסו לתוקף בחודש מאי 2018 ועל המחזיקים במאגר מידע להיערך בהתאם.

Read more ...

Betterment Tax for foreign residents on the sale of an entitled residential apartment, in light of the reform in the Land Taxation Law

Betterment Tax for foreign residents on the sale of an entitled residential apartment, in light of the reform in the Land Taxation Law

In my previous article I reviewed the recent major changes in the Land Taxation Law (Betterment and Purchase), 5723 – 1963 (hereinafter: the "Land Taxation Law"), regarding the purchase tax that will apply to foreign residents.

Significant and broad changes apply with regard to the grounds for exemption from the payment of betterment tax on the sale of a residential apartment, which is an entitled to a tax exemption. Some of the changes apply equally to Israeli residents and foreign residents, on the one hand (also on the purchase of an apartment) ; but on the other hand some of these changes also result in preferential treatment for individual sellers of an apartment in Israel over foreign residents. The changes in the Land Taxation Law with regard to the sale of an entitled residential apartment came into effect on January 1, 2014.

The purpose of this short article is to briefly clarify the key changes that have taken place in land taxation on the sale of residential apartments in Israel in respect of foreign residents.

Read more ...